STAG

 

KONKURS- Për postin e Selektorit të reprezentacionit të Kosovës në pingpong

 

Ne baze te nenit 14 te Rregullores për reprezentacionet e pingpongut të Kosovës e në pajtim me nenin 44 të Statutit të Federatës së Pingpongut të Kosovës Bordi i FPPK-së në mbledhjen e datës 22.10.2019 nxori Vendim që të publikoi këtë:

 

KONKURS

Për postin e Selektorit të reprezentacionit të Kosovës në pingpong

 

KUSHTET

Një person për t’u emëruar Selektor duhet të plotësoj këto kushte:

 • Diploma/Certifikata mbi Përgatitjen e tij profesionale
 • 3 (tri) vite përvojë pune ne sportin e pingpongut,
 • Rezultate të çmuara në sportin e Pingpongut.
 • Preferohet njohja e gjuhës angleze.

 

Përshkrimi i detyrave të Selektorit

Përpilon:

 • Propozimin e programit njëvjeçar dhe katërvjeçar të punës së reprezentacionit,
 • Propozimin e planit të përgatitjeve të reprezentacionit,
 • Propozimin e kalendarit të garave të reprezentacionit për sezonin e ardhshëm, duke marrë parasysh që garat lokale të jenë në funksion të paraqitjes sa më të suksesshme të reprezentacionit në gara ndërkombëtare,
 • Propozimin e obligimeve të kandidatëve për reprezentacion për vitin e ardhshëm.

 

Vërteton propozimet për:

 • listën e gjerë dhe të ngushtë të kandidatëve për reprezentacion,
 • vendin, kohën dhe terminin e mbajtjes së përgatitjeve,
 • reprezentuesit për lëvdata dhe shpërblime në bazë të rezultateve të arritura,
 • trajnerët e reprezentacionit (meshkujve dhe femrave) si dhe trajnerët e seleksioneve.

 

Udhëheq dhe koordinon:

 • punën e të gjithë trajnerëve të reprezentacioneve dhe vërteton raportin me shkrim për punën e tyre (mujore dhe vjetore).
 • Përgatitjet për paraqitjet e reprezentacionit,
 • Seleksionin gjegjës në paraqitje në vend dhe jashtë vendit, me ç ‘rast në bashkëpunim me trajnerin vendos për
 • përbërjen e ekipit për gara ndërkombëtare,
 • Përveç trajnerit, me punën e të gjithë personave tjerë të angazhuar për nevoja të reprezentacionit (udhëheqësi teknik i përgatitjeve, sekretari teknik i reprezentacionit, etj).
 • Përzgjedhësi përcjell përparimin dhe zhvillimin e lojtarëve të moshave të reja, kandidatëve potencial për reprezentacion, si dhe punën, rezultatet dhe formën e seleksioneve tjera.
 • Në fund të sezonit garues Përzgjedhësi i dorëzon Kuvendit raport me shkrim për punën dhe rezultatet në sezonin paraprak, me vlerësimin e rezultateve të arritura, si dhe vlerësimin e punës së të gjithë trajnerëve të angazhuar.
 • Selektori është i pavarur në punën e tij. Për punën e tij Selektori i përgjigjet Bordit së FPPK-së.

 

MANDATI

 • 4 vjecar me mundesi te rizgjedhjes edhe per nje mandat

 

 

 AFATI I PARAQITJES

Afati i aplikimit është 8 dite duke filluar nga data 11.11.2019 deri me 18.11.2019.

Aplikacioni i kompletuar duhet të përmbajë

 • Cv
 • Diploma universitare
 • Certifikata për kryerjen e Nivelit I apo II për trajner ndërkombtar
 • Dëshmi për punën aktive në tri vitet e fundit me gjeneratat e reja
 • Dëshmi për rezultate e arritura
 • Certifikatë për njohjen e gjuhës angleze
 • Planifikimin e punës me trajner dhe lojtar
 • Planin një vjeçar të punës si selektor

 

 

Dokumentacioni i kompletuar duhet të të dergohen në email adresen : fppk@fppk.com ose të shtypura në Zyren e FPPK-se..