STAG

Ftesë për ofertë për f urnizim me pajisje të pingpongut

Numri i protokollit : 2024 - P02 3
Data : 27/ 03/20 24
Emri i projektit : “Furnizimi i klubeve të FPPK - së me pajisje sportive të pingpongut”
Për: Kompanitë vendore e ndërkombëtare që shesin pajisje të pingpongut
Afati : 3 deri me 12 prill 2024

Jeni të ftuar ta dorëzoni ofertën(at) e çmimeve për furnizimin me këta artikuj:

Blerja e mallrave të reja si më poshtë
- 6 gomave te kualitetit ma te larte te aprovuara nga ITTF
- 6 Goma të kualitetit të mesëm të aprovuara nga ITTF
- 6 Reketa për fillestar
- 1 kuti me Topa me 3 yje (72 copa)
- 3 kutia me Topa me 1 ylli (300 copa)

Kompanitë së bashku me ofertën e tyre duhet të sjellin mostra për mallin që do të porositet

Totali i vlerës së pajisjeve për një klub është 1000 euro , FPPK i ka 49 klube

Për shumën e mbetur klubi mund të zgjedh nga pajisjeve sportive që i ofron kompania

Kompania do të lëshoj faturë për secilin klub që ka vërtetimin nga FPPK - ja

Pagesa për faturat do të bëhe t me pranimin e mjeteve të TM2 2024

Oferta duhet të dorëzohet në zyre të FPPK - së së bashku me mostrat.

Për mē shumē shkarkoni dokumentin ne PDF.

Për postin e Drejtorin e Përfaqësueses së Kosovës në pingpong

KUSHTET

Një person për t’u emëruar Drejtor i Perfaqesueses duhet të plotësoj këto kushte:

  1. Të jetë veprimtar i dalluar i sportit të pingpongut me rezultate kulminante në organizimin dhe udhëheqjen e sportit;
  2. Të ketë përgatitje s uperiore shkollore, preferohet fakulteti i edukatës fizike , ose i certifikuar në njërin nga nivelet formale të ITTF për trajner;
  3. Të njeh një gjuhë botërore, përparësi i jepet gjuhës angleze;
  4. Mos të ketë rënë në kundërshtim me normat etike dhe morale dhe m e parimet e Lëvizjes dhe Kartës Olimpike dhe të mos jetë i dënuar me aktgjykim të formës së prerë për çfarëdo vepre penale.


Përshkrimi i detyrave të Drejtorit të Përfaqësueses , përpilon:

- Propozimin e programit njëvjeçar dhe katërvjeçar të punës së reprezentacionit,
- Propozimin e planit të përgatitjeve të reprezentacionit,
- Propozimin e kalendarit të garave të reprezentacionit për sezonin e ardhshëm, duke marrë parasysh që garat lokale të j enë në funksion të paraqitjes sa më të suksesshme të reprezentacionit në gara ndërkombëtare,
- Propozimin e obligimeve të kandidatëve për reprezentacion për vitin e ardhshëm.

MANDATI

- 4 vjecar me mundesi te rizgjedhjes edhe per nje mandat
- kontrata do të ba zohet në pagese fikse ditore dhe bonuse në baze të performances

AFATI I PARAQITJES

Afati i aplikimit është nga data 03.04.2024 deri me 21.04.2024
Aplikacioni i kompletuar duhet të përmbajë

• Cv
• Diploma universitare ose Certifikata për kryerjen e Nivelit I apo II për trajner ndërkombtar
• Dëshmi për punën aktive si trajner, perfshire numrin e sportisteve sipas grupmoshave
• Dëshmi për rezultate e arritura individuale dhe ekipore si ne gara individuale dhe ekipore ne arenen vendore dhe nderkombetare
• Dëshmi nga gjykata që nuk është i denuar me vendim të formës së prerë.
• Certifikatë për njohjen e gjuhës angleze
• Një përmbledhje të programit te punes 1 dhe 4 vjeçare për punën me përfaqësuesen dhe ngritjen e cilësisë

Dokumentacioni i kompletuar duhet të të dergohen në email adresen : [email protected] ose të shtypura në Zyren e FPPK-se

Mundësi punësimi në Unionin Evropian të Pingpongut - ETTU

Ftesë për Ofertim: Auditimi i Pasqyrave Financiare për vitin 2022

FPPK fton kompanitë audituese që të ofertojnë për të kryer shërbimet e auditimit sipas IFRS dhe rregullave të ATK-së për vitin financiar prej 01.01.2022 deri me 31.12.2022.

Data e publikimit: 10 janar 2023. Data e mbylljes: 31 janar 2023.

Objekti i kontratës: Marrëveshje e shërbimit

Autoriteti kontraktues: Federata e Pingpongut te Kosoves

Ofertuesit e interesuar, së bashku me ofertën duhet të dorëzojnë edhe dokumentacionin shtesë si në vijim: – Certifikata e regjistrimit të biznesit; – Certifikata e regjistrimit fiskal; – Licenca nga organet kompetente për kryerjen e punëve; – Referenca mbi kryerjen e punëve të ngjashme;– CV-të e auditorëve që do të bëjnë auditimin. Oferta duhet të përmbajë: – Planin gjeneral të auditimit; – Afatin kohor të propozuar; – Kërkesa për dokumentacionet që duhen të përgatiten paraprakisht nga ana e OJQ-së; – Tarifat për auditorë; – Shumën totale të auditimit (Në rast se çmimet dorëzohen pa e specifikuar TVSH-në, FPPK do të konsiderojë se çmimi përfshinë TVSH-në).

Ofertat duhen të dërgohen në [email protected]

Ftesë për Ofertim: Auditimi i Pasqyrave Financiare për vitin 2021

FPPK fton kompanitë audituese që të ofertojnë për të kryer shërbimet e auditimit sipas IFRS dhe rregullave të ATK-së për vitin financiar prej 01.01.2021 deri me 31.12.2021.

Data e publikimit: 24 janar 2022. Data e mbylljes: 18 shkurt 2021.

Objekti i kontratës: Marrëveshje e shërbimit

Autoriteti kontraktues: Federata e Pingpongut te Kosoves

Ofertuesit e interesuar, së bashku me ofertën duhet të dorëzojnë edhe dokumentacionin shtesë si në vijim: – Certifikata e regjistrimit të biznesit; – Certifikata e regjistrimit fiskal; – Licenca nga organet kompetente për kryerjen e punëve; – Referenca mbi kryerjen e punëve të ngjashme;– CV-të e auditorëve që do të bëjnë auditimin. Oferta duhet të përmbajë: – Planin gjeneral të auditimit; – Afatin kohor të propozuar; – Kërkesa për dokumentacionet që duhen të përgatiten paraprakisht nga ana e OJQ-së; – Tarifat për auditorë; – Shumën totale të auditimit (Në rast se çmimet dorëzohen pa e specifikuar TVSH-në, FPPK do të konsiderojë se çmimi përfshinë TVSH-në).

 

Ofertat duhen të dërgohen në [email protected]

 

Ftesë për Ofertim: Auditimi i Pasqyrave Financiare për vitin 2020

FPPK fton kompanitë audituese që të ofertojnë për të kryer shërbimet e auditimit sipas IFRS dhe rregullave të ATK-së për vitin financiar prej 01.01.2020 deri me 31.12.2020.

Data e publikimit: 19 shkurt 2021. Data e mbylljes: 08 mars 2021.

Objekti i kontratës: Marrëveshje e shërbimit

Autoriteti kontraktues: Federata e Pingpongut te Kosoves

Ofertuesit e interesuar, së bashku me ofertën duhet të dorëzojnë edhe dokumentacionin shtesë si në vijim: – Certifikata e regjistrimit të biznesit; – Certifikata e regjistrimit fiskal; – Licenca nga organet kompetente për kryerjen e punëve; – Referenca mbi kryerjen e punëve të ngjashme;– CV-të e auditorëve që do të bëjnë auditimin. Oferta duhet të përmbajë: – Planin gjeneral të auditimit; – Afatin kohor të propozuar; – Kërkesa për dokumentacionet që duhen të përgatiten paraprakisht nga ana e OJQ-së; – Tarifat për auditorë; – Shumën totale të auditimit (Në rast se çmimet dorëzohen pa e specifikuar TVSH-në, FPPK do të konsiderojë se çmimi përfshinë TVSH-në).

Ofertat duhen të dërgohen ne [email protected]

THIRRJE PUBLIKE për dizajnimin e logos së FPPK-së

Në përputhje me nenin 16 të Statutit, Federata e Pingpongut e Kosovës është në kërkim të ideatorëve për dizajnimin e logos së re. FPPK-ja është e hapur për çdo individ dhe kompani që dëshiron të aplikoj.

Vlerësimi do të bëhet nga Komisioni profesional brenda Federatës së Pingpongut të Kosovës.

Modeli ideor me numrin më të lartë të pikëve të fituara do të fitoj çmimin në vlerë prej 300 euro.

Konkursi do të jetë i hapur nga data: 08 shkurt 2021 deri me datë me 1 mars 2021.

Rezultati do të publikohet në faqen zyrtare të FPPK-së.

Konkurs për Drejtor të përfaqësueses

Kliko në file-in më poshtë për ta shkarkuar konkursin për Drejtor të përfaqësueses. 

Konkursi per zyrtar administrativ

Duke klikuar ne file me poshte, mund te shkarkoni konkursin per zyrtar administrativ ne FPPK