STAG

Afati për regjistrimin e klubeve dhe sportistëve

Afati i rregullt për regjistrim të klubeve dhe sportistëve është nga 10 janar deri me 2 shkurt 2024

Luten klubet që të dorëzojnë dosjen me aplikacione e dokumentet përcjellëse në zyre të FPPK-së gjatë janarit për çdo ditë pune nga ora 10:00 deri në ora 15:00, ndërsa pagesën munden me e krye deri me 2 shkurt.

Dokumentet e nevojshme për regjistrim janë të listuara më poshtë:

  • Njoftimi për regjistrim
  • Aplikacioni për klubet 
  • Aplikacioni për sportistë